Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen (franchisenemers van) Bufkes Nederland BV, hierna te noemen “Bufkes“ en de consument.

Bufkes Nederland BV
De Koumen 150
6433 KE, Hoensbroek
T: 045-5229322 (ma-vrij 8:30-17:00)
E: info@bufkes.nl
KvK nummer: 14070025
B.T.W.: 8101 23 228B01

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.bufkes.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Bufkes Nederland BV welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren of voorbereiden voor afhalen op de vestiging. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail en of op de website www.bufkes.nl welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen via de website worden gedaan aan Bufkes Nederland B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het verrekenen van de betaling met de franchisenemer.

2. Bufkes zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Prijswijzigingen en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

2.1 De consument kan de door Bufkes op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de door hem/haar gekozen vestiging van Bufkes. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Bufkes vestiging. Let op: niet iedere vestiging van Bufkes heeft de mogelijkheid om bestellingen te bezorgen

Kijk voor bezorglocaties op www.bufkes.nl.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bufkes van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Bufkes.

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Bufkes het nodig acht, kan Bufkes telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bufkes houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Bufkes houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.

3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging.

4 De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Bufkes worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant aan de bezorger of via iDeal, Visa of Mastercard. Wilt u uw bestelling het liefste bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook contant betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4.3 De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Bufkes bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Bufkes zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Bufkes en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

De door Bufkes opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Bufkes stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument (digitaal) ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Bufkes

7 Bufkes streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Bufkes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bufkes ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) gemaximeerd tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9 Bufkes is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 De consument in verplicht meewerken aan een door Bufkes geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

12 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

14 Persoonsgegevens

14.1 Privacy statement

Bufkes Nederland BV gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Bufkes Nederland BV houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

14.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@bufkes.nl

PRIVACYBELEID BUFKES

 

Van Melik Food Groep, gevestigd aan De Koumen 150 te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@bufkes.nl.

Persoonsgegevens die Van Melik Food Groep verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Bankrekeningnummer (bij bestellingen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief bij ons achterlaat

 

De verwerking van persoonsgegevens m.b.t. een sollicitatie of franchise aanvraag.

Wanneer u een sollicitatie instuurt, geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens in het kader van ons werving- en selectieproces. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@bufkes.nl. Persoonsgegevens die via het sollicitatie- of franchiseformulier op bufkes.nl worden verstuurd, zullen enkel worden gebruikt in de selectieprocedure.

 

Van Melik Food Groep zal niet vragen om bijzondere persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur of seksuele geaardheid.

 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Door het versturen van het sollicitatie- of franchiseformulier op bufkes.nl geeft u ons toestemming om in het geval dat u niet wordt aangenomen jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze gegevens zullen eventueel worden geraadpleegd bij eventuele toekomstige vacatures of franchisemogelijkheden en geen andere doeleinden.

 

Twee jaar na het laatste contact zullen wij u uit schrijven en uw gegevens worden vernietigd. Mocht u wensen dat uw gegevens eerder worden vernietigd, neem dan contact op met info@bufkes.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Van Melik Food Groep verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bufkes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van Melik Food Groep verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Van Melik Food Groep persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is als bevestiging van je bestelling.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Melik Food Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Van Melik Food Groep persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@bufkes.nl.

Delen van persoonsgegevens door Van Melik Food Groep met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Van Melik Food Groep, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google Suite,  Mailchimp, Multisafepay.

 

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Melik Food Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Van Melik Food Groep.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe Van Melik Food Groep persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Van Melik Food Groep die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn op de hoogte van de laatste wetgeving omtrent persoonsgegevens en zij in staat zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Van Melik Food Groep gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op bufkes.nl worden gebruikt:

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op [bedrijfsnaam] promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van bufkes.nl gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

 

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.